вища математика

Вища математика для економістів. Частина 2: теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник у 2 частинах (Малютіна Т.І., Долгіх В.М.)

Автори: 
Малютіна Т.І., Долгіх В.М.
Рік видання: 
2009
До другої частини посібника включено типову навчальну програму, дані методичні рекомендації щодо виконання індивідуальної роботи, пропонуються задачі для самостійного розв’язання.

Вища математика для економістів. Частина 1: Алгебра та математичний аналіз. Навчальний посібник у 2 частинах (Долгіх В.М., Малютіна Т.І.)

Автори: 
Долгіх В.М., Малютіна Т.І.
Рік видання: 
2009
Навчальний посібник для самостійної роботи є складовою частиною комплексу навчальних посібників з курсу вищої математики для економістів.

Вища математика для економістів. Частина 4: Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум у 4 частинах (Малютіна Т.І., Дахер К.А.)

Автори: 
Малютіна Т.І., Дахер К.А.
Рік видання: 
2009
Видання містить короткі теоретичні відомості та формули, типові приклади задач і методику їх розв’язання, завдання для самостійної роботи, а також контрольні питання до кожної теми.

Вища математика для економістів. Частина 3: Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Ряди. Практикум у 4 частинах (Долгіх В.М., Малютіна Т.І., Дахер К.А.)

Автори: 
Долгіх В.М., Малютіна Т.І., Дахер К.А.
Рік видання: 
2009
Третя частина видання містить стислі теоретичні відомості з інтегрального числення, диференціальних рівнянь і рядів, приклади розв’язування основних типів задач, питання для самоперевірки, вп

Допоміжні розділи РЧП

Автори: 
Бугрій О.М.
Рік видання: 
2008
Посібник для студентів 3 курсу механіко-математичного факультету ЛНУ. Містить в собі основні відомості із предмету, коротко та зрозуміло викладені у книзі.  

Збірник задач з функціонального аналізу. Частина перша (Константінов О.Ю., Мішура Ю.С., Нестеренко О.Н., Чайковський А.В.)

Автори: 
Константінов О.Ю., Мішура Ю.С., Нестеренко О.Н., Чайковський А.В.
Рік видання: 
2004
Збірник містить задачі з усіх основних розділів функціонального аналізу. Кожен розділ складається з коротких теоретичних відомостей, прикладів розв'язання задач і задач для самостійного розв'язання.

Основи функціонального аналізу (Вагін П.П., Остудін Б.А., Шинкаренко Г.А.)

Автори: 
Вагін П.П., Остудін Б.А., Шинкаренко Г.А.
Рік видання: 
2005
 Викладено традиційні теми курсу функціоального аналізу із застосуванням до обчислювальної математики: апроксимація, числове інтегрування, ітераційні методи лінійної алгебри, задача про найкраще зближення, дослідження та наближене розв'язування варіаційних задач та обернені оператори.

Диференціальні рівняння підвищеної складності (під ред. Перестюка М.О.)

Автори: 
Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., Сукретна А.В.
Рік видання: 
2005
В даний збiрник увiйшли задачi пiдвищеної складностi зi збiрникiв задач Филлипова А. Ф. (2000), Перестюка М. О. (2004), Краснова (2002), Гудименка (1972), вибранi вправи з пiдручникiв Демидовича Б. П. (1967), Петровского И. Г. (1970), Самойленка А. М. (2003), Степанова (1952), а також задачi з диференцiальних рiвнянь, якi пропонувалися у рiзнi роки на студентських олiмпiадах як в Українi, так i за її межами.

Чисельне інтегрування (Попов В.В.)

Автори: 
Попов В.В.
Рік видання: 
2008
Конспект лекцій для студентів механіко-математичного факультету.

Задачі оптимального керування (Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В.)

Автори: 
Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В.
Рік видання: 
2004
Книжка присвячена розгляду двох методів розв'язання задач оптимального управління - принципу максимуму Понтрягіна і методу динамічного програмування Беллмана.