Бібліотека

Вища математика для економістів (Барковський В.В., Барковська Н.В.)

Обгортка: 
Автори: 
Барковський В.В., Барковська Н.В.
Рік видання: 
2002
 Навчальний посібник «Вища математика для економістів» містить теоретичні відо мості всіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою навчальною програмою Міністерства освіти України для економічних спеціальнос тей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії графів, опуклих множин, різницевих рівнянь, математики в фінансах та обліку.

Методи дослідження операцій (Дзюбан І.Ю., Жиров О.Л., Охріменко О.Г.)

Автори: 
Дзюбан І.Ю., Жиров О.Л., Охріменко О.Г.
Рік видання: 
2005
Викладено основні принципи та задачі дослідження операцій, основи прийняття

Методи оптимізації (Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І.)

Автори: 
Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І.
Рік видання: 
2003
У посібнику викладені основи сучасних методів оптимізації у відповідності з програмою курсу дослідження операцій, який читається на факультеті кібернетики Київського національного університету імен

Збірник задач з диференціальних рівнянь (Перестюк М.О., Свищук М.Я.)

Автори: 
Перестюк М.О., Свищук М.Я.
Рік видання: 
2004
Навчальний посібник містить близько 1200 задач з основних розділів нормативного курсу звичайних диференціальних рівнянь.

Моделювання економічної динаміки (Новожилова М.В., Коюда П.М., Чуб І.А.)

Автори: 
Новожилова М.В., Коюда П.М., Чуб І.А.
Рік видання: 
2005
Навчально-методичний посібник містить концептуальну характеристику основних питань дисципліни "Моделювання економічної динаміки", що має модульну структуру і складається із 4 окремих моду

Імовірність, процеси, статистика (Карташов М.В.)

Автори: 
Карташов М.В.
Рік видання: 
2008
Посiбник мiстить матерiал курсiв Теорiя ймовiрностей, Математична статистика та Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей i призначений для студентiв унiверситетiв, математичних та статистичних спецiал

Загальна психологія

Обгортка: 
Автори: 
Скрипченко О.В.
Рік видання: 
2005
У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особлив

Соціологія

Автори: 
Білоус В.С.
Рік видання: 
2002
Навчальний посібник містить наукові визначення основних соціальних явищ і процесів, закономірностей і випадковостей, принципів і методів соціології, структурно-логічні схеми і таблиці, питання для

Пропедевтика внутрішніх хвороб (під ред. Децика Ю.І.)

Обгортка: 
Автори: 
Децик Ю.І., Нейко Є.М., Пиріг Л.А., Мельник Г.І., Яворський О.Г., Грицай-Маланич Є.М., Дутка Р.Я., Короткий В.В., Гельнер З.А., Білецька Г.О.
Рік видання: 
2000
Підручник складається із загальної і спеціальної частин.

Моделі та методи прийняття рішень (Волошин О.Ф., Мащенко С.О.)

Автори: 
Волошин О.Ф., Мащенко С.О.
Рік видання: 
2006
Містить основи теорії прийняття рішень.