Бібліотека

Диференціальні рівняння підвищеної складності (під ред. Перестюка М.О.)

Автори: 
Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., Сукретна А.В.
Рік видання: 
2005
В даний збiрник увiйшли задачi пiдвищеної складностi зi збiрникiв задач Филлипова А. Ф. (2000), Перестюка М. О. (2004), Краснова (2002), Гудименка (1972), вибранi вправи з пiдручникiв Демидовича Б. П. (1967), Петровского И. Г. (1970), Самойленка А. М. (2003), Степанова (1952), а також задачi з диференцiальних рiвнянь, якi пропонувалися у рiзнi роки на студентських олiмпiадах як в Українi, так i за її межами.

Основи функціонального аналізу (Вагін П.П., Остудін Б.А., Шинкаренко Г.А.)

Автори: 
Вагін П.П., Остудін Б.А., Шинкаренко Г.А.
Рік видання: 
2005
 Викладено традиційні теми курсу функціоального аналізу із застосуванням до обчислювальної математики: апроксимація, числове інтегрування, ітераційні методи лінійної алгебри, задача про найкраще зближення, дослідження та наближене розв'язування варіаційних задач та обернені оператори.

Збірник задач з функціонального аналізу. Частина перша (Константінов О.Ю., Мішура Ю.С., Нестеренко О.Н., Чайковський А.В.)

Автори: 
Константінов О.Ю., Мішура Ю.С., Нестеренко О.Н., Чайковський А.В.
Рік видання: 
2004
Збірник містить задачі з усіх основних розділів функціонального аналізу. Кожен розділ складається з коротких теоретичних відомостей, прикладів розв'язання задач і задач для самостійного розв'язання.

Психологія управління

Обгортка: 
Автори: 
Мельник А.П.
Рік видання: 
2002
Розкрито сутність і зміст основних категорій психологічної науки, що використовуються в управлінні, розглядаються психологічні характеристики особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі

Юридична психологія

Обгортка: 
Автори: 
Бедь В.В.
Рік видання: 
2004
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Юридична психологія» юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

Соціологія

Автори: 
А. Ю. Брегеда
Рік видання: 
1999
В посібнику розглядається програма та даються методичні вказівки до вивчення теми курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні завдання тощо.

Збірник задач з курсу "Диференціальні рівняння" (Бокало М.М.)

Автори: 
Бокало М.М.
При складанні тем використовувалися задачі з таких збірників: Филипов А.Ф. Сборник задач по дифуравнениям.

Допоміжні розділи РЧП

Автори: 
Бугрій О.М.
Рік видання: 
2008
Посібник для студентів 3 курсу механіко-математичного факультету ЛНУ. Містить в собі основні відомості із предмету, коротко та зрозуміло викладені у книзі.  

Вища математика для економістів. Частина 3: Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Ряди. Практикум у 4 частинах (Долгіх В.М., Малютіна Т.І., Дахер К.А.)

Автори: 
Долгіх В.М., Малютіна Т.І., Дахер К.А.
Рік видання: 
2009
Третя частина видання містить стислі теоретичні відомості з інтегрального числення, диференціальних рівнянь і рядів, приклади розв’язування основних типів задач, питання для самоперевірки, вп

Вища математика для економістів. Частина 4: Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум у 4 частинах (Малютіна Т.І., Дахер К.А.)

Автори: 
Малютіна Т.І., Дахер К.А.
Рік видання: 
2009
Видання містить короткі теоретичні відомості та формули, типові приклади задач і методику їх розв’язання, завдання для самостійної роботи, а також контрольні питання до кожної теми.